در گذشته گفته می شد در آغاز کلمه است اما زمانه دگرگون شد و اکنون جهان، جهان تصویر است چرا که در هر چه بتوان دروغ گفت در تصویر نمی توان، تصویر مانند واقعیت نیست، بلکه خود آن است.
در جهان ورزش های رزمی چه چیز مهم تر از راستی است؟ چرا که ورزش رزمی آمیزه ای از خودسازی، زیبایی و شناخت است.
در تهران سربلند گرد هم آمدیم تا نخستین رسانه ی تمام تصویری ورزش های رزمی باشیم تا بازتاب دهنده ی واقعیت آن برای ورزشکاران، مخاطبان و معرفی درست آن به عنوان یک هنر برای خانواده ها باشیم، باشد که بتوانیم.

تهران سربلند

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهدی رودگر

سردبیر: فرشید شیرکوند